top of page

VEDTEKTER

Under finner du våre vedtekter.

§ 1 Opprettelse 

Stiftelsens navn er Stiftelsen Asta. Denne er opprettet den 18. september 1995 av Arkivforbundet (tidl. LLP), som en næringsdrivende stiftelse. Driften av stiftelsen er et likeverdig samarbeid mellom Arkivforbundet og Riksarkivaren. 
 
§ 2 Formål 

Det overordnede målet er å fremme standardisering, kvalitetssikring og tilgjengeliggjøring av informasjon om arkivbestand- og innhold i offentlige og private virksomheter. Dette skal skje ved hjelp av informasjonssystemet Asta og Arkivportalen. Likeledes skal stiftelsen levere konsulenttjenester innenfor praktisk arkivarbeid. 
 
§ 3 Styret 

Stiftelsens styre har følgende sammensetning: 

  • To representanter, en av hvert kjønn, og to vararepresentanter, oppnevnt av Riksarkivaren. 

  • To representanter, en av hvert kjønn, og to vararepresentanter oppnevnt av Arkivforbundet. 

  • En representant for de ansatte med vararepresentant, jf. Stiftelsesloven § 41 jf. §Aksjeloven § 6-4. 


Funksjonstiden er to år. Styrets medlemmer og varamedlemmer kan gjenoppnevnes. Styret velger selv sin leder for ett år av gangen. Vervet veksler hvert år mellom representanter oppnevnt av Arkivforbundet og Riksarkivaren. Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer, og både representanter oppnevnt av Arkivforbundet og Riksarkivaren er til stede. Vedtak treffes med stemmene til minst tre møtende styremedlemmer. For at vedtaket skal være gyldig, må minst én representant oppnevnt av Arkivforbundet og én representant oppnevnt av Riksarkivaren ha stemt for det. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 
 
§ 4 Grunnkapital 

Stiftelsens grunnkapital er kr. 200 000,-.

§ 5 Økonomiforvaltning 

Styret forvalter stiftelsens kapital. Styret rår over kapitalens avkastning og andre inntekter.  

Styret kan delegere fullmakt til å disponere stiftelsens midler til daglig leder. 
 
§ 6 Drift 

Styret ansetter daglig leder og legger føringer for driften av virksomheten. 

Driften baseres i hovedsak på inntekter fra stiftelsens aktiviteter, jf. § 2. Stiftelsens kapitalt skal forvaltes på en forsvarlig måte. Overskudd fra driften skal i sin helhet disponeres av styret i tråd med stiftelsens formål. Styret kan opprette utvalg og grupper og fastsette mandag for disse. 
 
§ 7 Omdanning og endring av vedtekter 

Styret kan omdanne stiftelsen etter reglene i stiftelsesloven kapittel 6. Før omdanningsvedtak fattes, skal Arkivforbundet og Riksarkivaren få omdanningsforslaget med begrunnelse til uttalelse. Styrets omdanningsvedtak sendes Stiftelsestilsynet for legalitetskontroll, jf. Stiftelsesloven § 51. 

Innebærer omdanningen at stiftelsen oppheves etter Stiftelsesloven § 52, skal kapitalen som er igjen etter at kreditorens krav er dekket etter den nevnte bestemmelsen, brukes på en måte som samsvarer med stiftelsens formål eller et beslektet formål. Hvis dette ikke er mulig, skal kapitalen i stedet går til et allmennyttig formål. 
 
§ 8 Annet 

For øvrig gjelder lov om stiftelser av 23. april 2001, nr. 81. 

bottom of page