Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Oljeskattekontoret ordner sitt historiske arkiv

Toril Henriksen og Nina Søreide har travle dager i Oljeskattekontorets lokaler på Bryn i Oslo. På nyåret flytter kontoret inn i nye lokaler i Skattebyen i Oslo. Innen den tid skal det historiske materialet være ferdig ordnet og registrert.

Oljeskattekontoret

  • 1975: Lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleums-forekomster vedtatt. Samme år ble det opprettet en Oljebeskatningsavdeling ved Skattedirektørens kontor (Skattedirektoratet) som skulle behandle saker i tilknytning til skatteleggingen av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Det ble også opprettet en særskilt Klagenemnd for oljeskatt.
  • 1980: En sentral ligningsnemnd for petroleumvirksomheten ble opprettet: Oljeskattenemnda. Året etter ble det også opprettet et sentralt ligningskontor, Oljeskattekontoret, som skulle forberede sakene for Oljeskattenemnda og Klagenemnda for oljeskatt.
  • 1983 ble Oljeskattekontoret skilt ut som eget organ, direkte underlagt Finansdepartementet.
  • 1990: Sandnes-avdelingen ble skilt ut fra Oljeskattekontoret og organisert som et Sentralskattekontor for utenlandssaker i Skatteetaten.
  • 1996: Oljeskattekontoret ble gjort til et sentralskattekontor administrativt underlagt Skattedirektoratet. Faglig rapporterte kontoret fortsatt direkte til Finansdepartementet.
  • Før 1. juli 2015 var det Oljeskattenemnda som foretok skattefastsettingen for petroleumsselskapene med virksomhet på norsk sokkel. Oljeskattekontoret var saksforberedende organ. Stortinget vedtok 19. juni 2015 at Oljeskattekontoret fra og med 1. juli 2015 skal ha vedtaksmyndighet i første instans. Oljeskattenemnda opphørte dermed fra samme dato.

Kilde: Oljeskattekontorets hjemmeside

 

De færreste av oss har nok verken hørt om eller satt sine ben på Oljeskattekontoret. En litt anonym organisasjon for meningmann til tross: Oljeskattekontoret er en viktig del av norsk oljehistorie.

Oljeskattekontoret er ansvarlig for skattlegging av norske og internasjonale selskaper som driver leting etter og utvinning av olje og gass på norsk kontinentalsokkel. Oljeskattekontoret med forløpere har røtter tilbake til 1975 (se ramme).

Flytter til Skattekvartalet
Siden oppstarten har det blitt produsert mye produsert mye arkivmateriale hos Oljeskattekontoret. I løpet av første kvartal neste år flytter selskapet fra Bryn og inn i nye lokaler i Skattekvartalet i Oslo. Dette var bakgrunnen for at det ble tatt kontakt med Stiftelsen Asta for å få ordnet det historiske materialet ved kontoret.

Betydelig mengde med sakarkiver
Siden slutten av mai har tre personer fra Stiftelsen Asta vært i full sving med å ordne arkivmaterialet. Totalt skal godt over 150 hyllemeter gås gjennom. Sakarkiver utgjør en stor del av dette materialet. Noe blir kassert etter bevarings- og kassasjonsregler. Resten blir ordnet og registrert inn i det elektroniske arkivsystemet Asta.

Ordinær fastsetting
Men hva er det egentlig man gjør ved Oljeskattekontoret? Ifølge deres hjemmeside får man hvert år inn skattemeldingen for samtlige oppstrømsselskaper på norsk sokkel. Kontoret gjennomgår skattemeldingene, innhenter tilleggsopplysninger og vurderer om egenfastsettingen skal legges til grunn eller endres. Deretter blir skatten beregnet basert på det enkelte selskaps egenfastsatte skattegrunnlag. Alle endringer av selskapets egenfastsetting må begrunnes i egne vedtak. Disse blir sendt selskapet sammen med melding om skatteoppgjør.

Endringssaker
Forhold avdekket under ordinær fastsetting som man ikke rekker behandle ferdig før skatteoppgjør sendes, behandles som endringssaker. Enkelte ganger avdekkes også forhold som gjelder tidligere inntektsår. Endringssaker avgjøres ved skriftlige vedtak av kontoret.

Klagesaker
Dersom et selskap påklager enkeltvedtak, utarbeider kontoret et notat til Klagenemnda for petroleumsskatt med en vurdering av om klagen skal tas til følge. Klageren gis anledning til å komme med bemerkninger til kontorets redegjørelse før klagen fremmes for behandling i Klagenemnda. Når nemnda har vurdert saken, utarbeider kontoret utkast til vedtak i klagesak.

Rettsaker
Dersom et selskap ikke aksepterer Klagenemndas avgjørelser, bringes saken inn for rettssystemet. Dette skjer særlig i saker av prinsipiell betydning og saker som involverer store pengebeløp. Sakene går gjennom rettssystemet på vanlig måte. I noen tilfeller kan det ta flere år før en sak er endelig avgjort. Oljeskattekontoret har til enhver tid flere saker som står for domstolene.

29. august 2019

Kontakt oss