Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer her | Ikke vis denne meldingen igjen

Får frigjort plass i arkivene

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

-Det er viktig for oss å få frem at vi behandler materialet til fylkesnemndene konfidensielt og med respekt, sier avdelingsleder Trond Negaard i Stiftelsen Asta.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker

  • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker ble opprettet i 1993 og erstattet de kommunale og folkevalgte barnevernsnemndene/helse- og sosialutvalgene. Det er totalt 12 fylkesnemnder. Den administrative ledelsen er lagt til Sentralenheten for fylkesnemndene, som er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)
  • Fylkesnemndene er et domstolliknende og uavhengig statlig forvaltningsorgan som har vedtaksmyndighet i tvangssaker etter barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven. Fylkesnemndene fatter blant annet vedtak om omsorgsovertakelse av barn, tvangsplassering av ungdommer, og tvangsplassering av rusmiddelavhengige i medhold av henholdsvis barnevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven
  • I 2014 mottok Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker totalt 5831 saker. Det ble behandlet 2560 saker med eller uten forhandlingsmøte. 1797 saker gjaldt behandling av akuttvedtak og 710 saker var klager over akuttvedtak. 837 saker ble trukket, hevet eller avvist, og dermed avsluttet uten vedtak.

I 2016 utarbeidet vi kassasjonsregler for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Rapporten viste at nemnda kunne kassere inntil 70% av sitt materiale, noe som ville frigjøre mye plass for nemndene rundt omkring i landet.  Arbeidet med ordning og kassering ble startet opp i fjor.

I Norge finnes det 12 fylkesnemnder for barnevern og sosiale saker. Stiftelsen startet arbeidet hos fylkesnemndene i Oslo og Drammen, og i fjor ble det ordnet og kassert store mengder materiale hos disse nemndene. Deretter ble det inngått avtale med turer til fylkesnemndene i Kristiansand, Stavanger, Tromsø og Trondheim for bevaring. Etter sommeren har flere team fra stiftelsen reist til de samme byene for å ferdigstille dette arbeidet.

Flest barnevernssaker
De fleste av fylkesnemndenes saker behandles i forhandlingsmøte, og her gjelder de samme prinsipper som i saker som føres for domstolene. Det store flertall av saker er avgjørelser i saker etter lov om barneverntjenester. Fylkesnemnda er pålagt å behandle de sakene som blir brakt inn for nemnda på en betryggende, rask og tillitsskapende måte. Fylkesnemndas vedtak kan bare overprøves av domstolene.

Forhandlingsmøtesaker
En forhandlingsmøtesak settes i gang når kommunens barneverntjeneste, foreldrene, eller barn med egne partsrettigheter, fremsetter krav som loven bestemmer at fylkesnemnda skal behandle. De vanligste kravene i barnevernssaker er krav om omsorgsovertakelse, atferdsplassering og adopsjon. Fylkesnemnda mottar også mange saker om endring av vedtak som fylkesnemnda allerede har fattet, for eksempel om at det samværet fylkesnemnda har fastsatt mellom barn og foreldre må økes, eller om at barnet skal tilbakeføres til foreldrene.

Redundant materiale
-Det er viktig å få frem at dokumentasjonen fra Barnevernet i disse sakene ikke blir kassert. Materialet som er blitt oppbevart hos fylkesnemnda og som nå blir kassert, er redundant. Sagt annerledes: Dette er kopier, og det samme materialet blir også oppbevart hos kommunene, sier prosjektleder Trond Negaard i Stiftelsen Asta. Han legger til:

Konfidensiell behandling
-Det aktuelle materialet er jo naturlig nok svært sensitivt for de som er berørt. Derfor er det også viktig for oss å få frem at vi behandler dette materialet konfidensielt og med respekt. Materiale som skal kasseres blir sendt til brenning for destruering. Alle som jobber med denne problematikken er også bundet av taushetsplikt, avslutter Negaard.  

01. november 2018

Kontakt oss